Výroční zprava za rok 2016

Příspěvková organizace plnila v průběhu roku úkoly vyplývající z hlavních koncepčních dokumentů muzea i z usnesení orgánů Středočeského kraje.

Činnost v jednotlivých oblastech:

Kulturní a vzdělávací aktivity
K nejvýznamnějším událostem v činnosti muzea v tomto roce patřila prezentace v zahraničí prostřednictvím výstav. Začátek roku 2016 byl pro muzeum navíc ve znamení aktivit spojených s 175. výročím Dvořákova narození a 115. výročím premiéry Dvořákovy opery Rusalka v Národním divadle v Praze.
Po úspěchu předchozím úspěchu výstavy „Antonín Dvořák život a dílo“ v Bruselu, New Yorku, Budapešti připravil památník putovní výstavu v termínu 20. 1. - 23. 3. 2016 v reprezentačních výstavních prostorech Velvyslanectví ČR ve Vídni. Nad výstavou převzal osobní záštitu velvyslanec J. Sechter.
Součástí výstavy byl bohatý doprovodný program: koncert, promítáním dokumentu ze života A. Dvořáka a přednáška muzikologa Viktora Velka na téma „A. Dvořák a hudební kultura vídeňských Čechů“.
Pro velký zájem byla výstava na žádost velvyslanectví prodloužena až do konce měsíce května 2016.
Realizace druhé výstavy „Antonín Dvořák - život a tvorba“ vycházela ze zájmu Středočeské vědecké knihovny Kladno a Krajské knihovny E. Smolky v Opole. Byla uspořádána v prostorách galerie opolské knihovny v termínu 2.3. - 6.4. 2016. Po dobu letní sezóny v zahradní kavárně tzv. Sládkovně od 1.7. do 31. 8. 2016 proběhla prodejní výstava chráněné dílny Domova sv. Anežky v Týně n. Vltavou a výstava „Památky s příběhem“ dokumentující památky obnovené v letech 2012-14 z rozpočtu Středočeského kraje. Výstava „Světoví interpreti Antonín Dvořákovi v Galerii V. Kounice v zámku ve Vysoké byla pro prodloužena do konce roku 2016.
Sezónu zahájily tři koncerty pořádané v rámci Hudebního festivalu A. Dvořáka Příbram, jejichž pořadatelem je Dvořákovo Příbramsko z.ú. , na které muzeum obdrželo od zřizovatele v rámci financování rozvojových projektů.
V sobotu 11. června 2016 se značným návštěvnickým ohlasem setkala tradiční akce, ojedinělý hudební maratón, Muzejní noc ve Vysoké. V průběhu večera se na koncertních podiích vystřídalo na 108 účinkujících z řad žáků ZUŠ Sedlčany, Gymnázia a hudební školy hl. m. Prahy, ale především studentů Pražské konzervatoře a Konzervatoře z Plzně. Také díky pestrému programu, obohacenému o netradiční flashmobové operní představení souboru Run Operun, vystoupení vynikající jazzové klavíristky B. Hlavenkové, byla návštěvnost akce 900 lidí. Program byl obohacen o výtvarnou dílnu pro menší děti a výstavu nejúspěšnějších prací žáků ZUŠ Sedlčany prezentující projekt o A. Dvořákovi.
Volným vstupem se památník zapojil do Mezinárodního dne památek a historických sídel a Mezinárodního dne muzeí. V rámci koncertní činnosti památníku se v druhé polovině roku uskutečnilo celkem 6 koncertních vystoupení, z toho 4 koncerty v rámci 21. ročníku cyklu komorních koncertů Hudební podzim. Také díky promyšlené dramaturgii, pestrému programu, obohacenému o vystoupení souboru středověkých dobových nástrojů Ars Cameralis, o literárně-hudební pořad v podání herečky V. Zawadské a Doležalova kvarteta, ale i o závěrečné vystoupení vynikajícího komorního souboru Puella Trio, se akce setkala s velkým zájmem publika. Hudební podzim navštívilo celkem 267 lidí.
Památník v rámci tohoto cyklu tradičně ocenil i českého vítěze Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro 2016 klavíristu Marka Kozáka formou honorovaného koncertu. V závěru roku se rovněž s velkým zájmem veřejnosti se setkal tradiční adventní koncert.
Volným vstupem se památník zapojil do Dnů evropského dědictví a historických sídel. V rámci Dne Středočeského kraje proběhla v Galerii V. Kounice přednáška k 115. výročí premiéry opery Rusalky v Národním divadle v Praze a promítání hudebních dokumentů spojených s životem a dílem A. Dvořáka - „Filmové vzpomínky“.
V rámci zahraniční spolupráce s pořadateli česko-japonského festivalu Mladá Praha v muzeu v měsíci srpnu uskutečnila speciální komentovaná prohlídka s občerstvením pro skupinu třiceti studentů a profesorů Shinagawa Junior Orchestra z Tokia. S festivalem, který se řadu let věnuje propagaci kultury mezi oběma národy na poli hudebním, muzeum rozvíjí spolupráci druhým rokem.
V rámci zahraniční spolupráce s pořadateli česko-japonského festivalu Mladá Praha v muzeu v měsíci srpnu uskutečnila speciální komentovaná prohlídka s občerstvením pro skupinu třiceti studentů a profesorů Shinagawa Junior Orchestra z Tokia. S festivalem, který se řadu let věnuje propagaci kultury mezi zeměmi, muzeum spolupracuje druhým rokem.
Ve spolupráci s firmou SÚJCHBO v.v.i. Kamenná uspořádal památník pro zahraniční účastníky konference Hazmat Protect 2016 v muzeu komentovanou prohlídku.

Péče o sbírku, akvizice
Získáním několika zajímavých hudebnin, knih, hudebních nosičů byla rozšířena sbírka muzea. Jednalo se o historické nahrávky a starší vydání Dvořákových děl.

Vědecká odborná činnost
Hlavní zájem byl soustředěn na získávání dokumentů v souvislosti s nově připravovanou výstavou muzea „A. Dvořák a jeho žáci“. Průběžně muzeum spolupracovalo s dalšími odbornými institucemi i soukromými badateli.

Knihovna muzea
Rozšíření fondu nákupem se týkalo z velké části hudebních nosičů, hudebnin a publikací.

Vydavatelská činnost
Pro vídeňskou výstavu „Antonín Dvořák - život a dílo“ připravil památník katalog. Byly obnoveny propagační materiály památníku v české, německé, anglické a francouzské verzi.

Marketing a styk s veřejností
Aktivity muzea byly i nadále zaměřeny na podporu mediální publicity a získávání dalších kontaktů a spolupráce s cestovními agenturami a informačními centry. Informace médiím byly poskytovány formou pravidelných tiskových zpráv. Před hlavní sezónou byly distribuovány propagační materiály muzea do hlavních informačních center „i“ v republice. Internetové stránky www.antonindvorak.cz i facebookový profil byly průběžně aktualizovány. Propagace muzea probíhá rovněž prostřednictvím agentury Adjust Art, účastí na reklamní kampani „Nalaďte se na Střední Čechy“ a prostřednictvím letáčku „Příbramsko“. Ve spolupráci s Národním muzeem v Praze byla pro letošní letní sezónu připravena společná propagační kampaň (plakáty, DL leták). Památník využíval k propagaci také prezentace na internetu na různých portálech. Památník byl prostřednictvím města Příbrami a pražské reklamní agentury Adjust Art prezentován na veletrhu cestovního ruchu Region tour v Brně a na veletrhu Holiday World v Praze, také v květnu v polském Zábřehu a v červnu v německém Freiburgu.
Ve spolupráci s matrikou Městského úřadu v Příbrami se v prostorách muzea uskutečnilo 6 svatebních obřadů.

Návštěvnost muzea v roce 2016 byla 11.691 návštěvníků.
Přehled návštěvnosti Památníku Antonína Dvořáka v období 2011 – 2016:
Rok/Počet návštěvníků:
2012 ..... 8.556
2013 ..... 9.155
2014 .....10.852
2015 .....11.536
2016 .....11.691
v tom: platící: 7.742 (převažoval počet návštěvníků se sníženým vstupným), zdarma: 3.949

Vzdělávání pracovníků a účast na odborných seminářích
Účast nové účetní na školení programu pro pokladnu Byznys. Účast ředitelky na odborném semináří pořádaných MKČR a NG Praha.

Údržba areálu a objektů
Kromě běžné údržby dvou objektů a 8 ha parku byly v interiéru objektů zámku a budovy čp. 81 - tzv. Sládkovny byla opraveny spadlé části omítky stěn, provedeno čištění okapů a svislého dešťového svodu. Byla zajištěna oprava havarijní stavu části vodovodního potrubí, provedena nutná výměna vodního čerpadla. Na budově zámku bylo odbornou firmou provedeno čištění okapů i svislého dešťového svodu.
Na začátku roku proběhla náročná likvidace škod, kdy v důsledku náhlé sněhové kalamity na konci února došlo k vyvrácení několika stromů a poničení oplocení objektu. V důsledku napadení 17 stromů kůrovcem byla nutná jejich likvidace. Výrobou čtyř nových dřevěných parkových lavic, které již nevyhovovaly technickým ani bezpečnostním požadavkům, byla zahájena 1. etapa jejich postupné obměny. Odbornou specializovanou firmou byla provedena generální oprava klavíru Petrof.
Zvláštní zájem byl věnován ošetření vybraných stromů v centrální dubové aleje (25 dubů), provedeném v závěru roku odbornou firmou pomocí horolezecké techniky a to ve spolupráci s NPÚ. Odborná firma provedla rovněž vytipování provozně nebezpečných stromů na hlavní přístupové cestě od vstupní brány k budově památníku, označení stromů v centrální dubové aleji štítky ARBO TAG a jejich zakreslení do mapového podkladu (cca 80 ks stromů). Z nich byly vytipovány stromy s vážnými defekty ohrožující provozní bezpečnost a stromy, které je s ohledem na jejich zdravotní stav problematické stabilizovat řezem a vyžadují si další odborný zásah. Pro další etapu ošetření aleje byl zpracován odborný posudek.

Organizace a řízení instituce
V roce 2015 došlo k mírnému navýšení mzdových nákladů v důsledku zvýšení mezd zaměstnanců dané zákonem. Na začátku roku byly na plný pracovní úvazek v památníku zaměstnány dva pracovníci. Od srpna byla přijata nová pracovnice pro úsek pokladny, organizačních záležitostí, bezpečnosti práce a propagace. S ukončením externí spolupráce s ekonomkou byl ekonomický úsek zajištěn pracovníkem na částečný úvazek, stejně jako je tomu u ostatních profesí. Odbornou činnost zajišťuje ředitelka muzea.

Přehled hospodaření za rok 2016
Památník Antonína Dvořáka hospodařil v roce 2016 s finančními prostředky ve výši 4.242 tis. Kč.

ve složení:
příjmy celkem: 4.242 tis. Kč
příspěvek na provoz: 3.369 tis. Kč
příspěvek na tři koncerty v rámci „Hudební festival Antonína Dvořáka“ (Rozvojový fond SK): 150 tis. Kč
Středočeský kraj (SK): 3.519 tis. Kč
vlastní příjmy:
vstupné: 223 tis. Kč
prodej upomínkových předmětů (CD aj., hospodářská činnost): 191 tis. Kč
prodej služeb (svatební obřady) 22 tis. Kč
prodej materiálu 15 tis. Kč
ostatní výnosy 272 tis. Kč
Uvedené prostředky byly použity následovně:
Náklady celkem: 4.242 tis. Kč
spotřeba materiálu: 191 tis. Kč
spotřeba elektrické energie: 244 tis. Kč
osobní náklady: 1.789 tis. Kč
opravy a údržba: 486 tis. Kč
cestovní náhrady: 14 tis. Kč
ostatní služby: 948 tis. Kč
odpisy HM: 272 tis. Kč
ostatní náklady: 44 tis. Kč
náklady z DDDHM: 130 tis. Kč
Výsledek hospodaření – zisk: 0 tis. Kč

Zpracovala:
Mgr. Jarmila Obermayerová, ředitelka