PAMÁTNÍK ANTONÍNA DVOŘÁKA ve Vysoké u Příbrami, p.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2019

Organizace plnila v průběhu roku úkoly vyplývající z hlavních koncepčních dokumentů muzea i z usnesení orgánů Středočeského kraje (zřizovací listina, plán činnosti na rok 2019 aj.).
Hlavní aktivity vedení památníku byly zaměřeny na revitalizaci zámeckého parku. Odbornou aforistickou firmou bylo zajištěno havarijní kácení 21 ks dřevin. Byla vypracována odborná studie renovace zámeckého parku. Byla zrealizována investice na renovaci v otopném systému, zajištěno vyčištění studny a úprava vody instalací čistícího zařízení.

Činnost v jednotlivých oblastech probíhala následovně:

Péče o sbírku, akvizice
Získáním několika zajímavých hudebnin, hudebních nosičů byla rozšířena sbírka muzea. Jednalo se o historické nahrávky a starší vydání Dvořákových děl.

Vědecká odborná činnost
Odborná činnost památníku souvisela s přípravou nových výstav. Hlavní zájem byl soustředěn na získávání dokumentů v souvislosti s nově připravovanou výstavou muzea „A. Dvořáka a jeho přátelé“. Průběžně přitom muzeum spolupracovalo s dalšími odbornými institucemi i soukromými badateli.

Vydavatelská činnost
Byly navrženy a vydány nové upomínkové předměty. Byly obnoveny propagační materiály památníku v české, německé, anglické verzi.

Knihovna Památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami
Rozšíření fondu drobným nákupem se týkalo z velké části hudebních nosičů a několika publikací.

Kulturní a vzdělávací aktivity
V rámci koncertní činnosti uspořádal památník celkem 23 koncertních vystoupení, z toho jeden koncert se konal v rámci Hudebního festivalu Antonína Dvořáka Příbram. Celkem tři koncerty se konalo v rámci 24. ročníku cyklu komorních koncertů Hudební podzim. Památník v rámci cyklu tradičně ocenil formou honorovaného koncertu i českého vítěze Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro 2019 hobojistu Martina Daňka. Součástí cyklu byla přednáška „Nové poznatky ve vývoji vnímání a oceňování života a díla A. Dvořáka“ amerického muzikologa Dr. Davida R. Beveridge.
V závěru roku se tradičně s velkým zájmem veřejnosti setkal adventní koncert v podání rodinného souboru Schola Specialis Familiae a muzikologa, skladatele Vlastislava Matouška.
V rámci mezinárodní spolupráce se v muzeum uspořádalo prohlídku pro skupinu 35 Japonců, milovníků Dvořákovy hudby a specializovaná prohlídka studentů jihokorejské soukromou konzervatoře Seoul Oratorio.
Samostatným koncertním blokem byl hudební maratón Muzejní noci ve Vysoké, který se uskutečnil na dvou koncertních podiích. V průběhu večera se vystřídalo přes 60 účinkujících z řad studentů Pražské konzervatoře, Plzeňské konzervatoře. Obohacením programu a divácky velmi atraktivní bylo tango od vynikající Patricie Porádové a Javiera Antara (Argentýna) v doprovodu souboru Escuelo Quintet . Pro dobu letní návštěvnické sezóny byla v zahradní kavárně "Sládkovna" připravena prodejní výstava chráněné dílny Domova sv. Anežky v Týně nad Vltavou a výstava vítězných a vybraných prací 2. ročníku republikové výtvarné soutěže "Po stopách Antonín Dvořák“. Výstavy „Světoví interpreti A. Dvořákovi“ a „Antonín Dvořáka a jeho žáci“ byly prodlouženy do konce roku 2019.
Volným vstupem se památník zapojil do Mezinárodního dne památek a historických sídel, Mezinárodního dne muzeí, Dnů evropského kulturního dědictví. V rámci Dne Středočeského kraje muzeum připravilo promítání hudebních dokumentů spojených s životem A. Dvořáka pod názvem „Filmové vzpomínky“.
Ve spolupráci s KČT se uskutečnil již 5. Ročník pochodu „Za Dvořákem na Vysokou“.
Zvláštní pozornost byla věnována edukační činnosti. Kromě běžné nabídky akcí a prohlídky stálé expozice byla několika školami využity speciální programy pro školy různého stupně i zaměření, publikované na webových stránkách. V rámci 115. Výročí Dvořákova úmrtí uspořádalo muzeum již 2. ročník celorepublikové soutěže „Po stopách A. Dvořáka“. Akce se zúčastnilo 16 škol z celé České republiky.

Marketing a styk s veřejností
Aktivity muzea byly i nadále zaměřeny na podporu mediální publicity a získávání dalších kontaktů a spolupráce s cestovními agenturami a informačními centry. Informace médiím byly poskytovány formou pravidelných tiskových zpráv. Před hlavní sezónou byly distribuovány propagační materiály muzea do hlavních informačních center „i“ v republice, regionálních muzeí. Internetové stránky www.antonindvorak.cz i facebookový profil byly průběžně aktualizovány. Propagace muzea probíhá rovněž prostřednictvím reklamních agentur. Památník využíval k propagaci také prezentace na internetu na různých portálech. Prostřednictvím zřizovatele a města Příbram a ve spolupráci s pražskou reklamní agenturou Adjust Art byl památník prezentován na veletrhu cestovního ruchu Region tour v Brně a na veletrhu Holiday World v Praze. V rámci jednotné propagace památník spolupracovat na tvorbě propagačních materiálů PO SK z oblasti kultury.
Ve spolupráci s matrikou Městského úřadu v Příbrami se v prostorách muzea uskutečnilo 7 svatebních obřadů.

V roce 2019 byla návštěvnost muzea 13.953 návštěvníků. V tom bylo platících návštěvníků 9.292. Nadále převažoval počet návštěvníků se sníženým vstupným. Zdarma navštívilo muzeum 4.660 návštěvníků.

Vzdělávání pracovníků a účast na odborných seminářích
Byla zajištěna účast pracovníků na školeních pořádaných zřizovatelem a organizovaných Asociací muzeí a galerií.

Údržba areálu a objektů
Před zahájením sezóny i během roku byly prováděny běžné opravy u obou objektů, odbornou firmou bylo v zámeckém parku provedeno pěstební ošetření dřevin, byla zajištěna generální oprava zahradní techniky. Na budovách bylo odbornou firmou provedeno pravidelné čištění okapů.

Organizace a řízení instituce
V roce 2019 byly zaměstnány na plný pracovní úvazek tři pracovnice (ředitelka, pokladní-organizační pracovnice a uklízečka). S ukončením pracovního poměru účetní byla agenda zajištěna pracovníkem na dohodu, stejně jako je tomu u ostatních profesí. Odbornou činnost zajišťuje ředitelka muzea.

Přehled hospodaření za rok 2019
Památník Antonína Dvořáka hospodařil v roce 2019 s finančními prostředky ve výši 4.212 (v tis. Kč) ve složení:
příjmy celkem: 4.212 (v tis. Kč)
příspěvek na provoz: 3.758
vlastní příjmy: 454
prodej služeb (vstupné, svatební obřady) 212
prodej upomínkových předmětů (CD aj., hospodářská činnost) 151
výnosy z prodeje dřeva 78
úroky 13
. Uvedené prostředky byly použity následovně:
Náklady celkem: 3.913 (v tis. Kč)
spotřeba materiálu 131
spotřeba elektrické energie 324
prodané zboží 94
opravy a údržba 309
cestovní náhrady 3
náklady na prezentaci 13
služby 615
osobní náklady 1.983
odpisy 371
ostatní náklady 63
náklady z DHM 7
Výsledek hospodaření – zisk 299 (v tis. Kč)

Zpracovala:
Mgr. Jarmila Obermayerová, ředitelka