Výroční zprava za rok 2017

Organizace plnila v průběhu roku úkoly vyplývající z hlavních koncepčních dokumentů muzea i z usnesení orgánů Středočeského kraje (zřizovací listina, plán činnosti na rok 2017 aj.).

Hlavní aktivity vedení památníku byly zaměřeny na opravy spravovaných objektů a zámeckého parku. Byla zahájena oprava a modernizace parkové osvětlovací soustavy a elektronického zabezpečovacího systému v budově zámku. V závěru roku proběhla likvidace škod následkem větrné vichřice, která poničila části objektu budovy zámku. Náklady na opravu střechy byly v plné výši uhrazeny pojišťovnou.
Spoluprací s korejskou soukromou konzervatoří Seoul Oratorio (Jižní Korea) pokračuje udržování tradice v pořádání letních koncertů na Vysoké za účasti korejskými interpretů.
Svoji tradici a oblibu veřejnosti má i Muzejní noc na Vysoké, tentokrát s více než 1200 účastníky.

Činnost v jednotlivých oblastech probíhala následovně:

Péče o sbírku, akvizice
Získáním několika zajímavých hudebnin, hudebních nosičů byla rozšířena sbírka muzea. Jednalo se o historické nahrávky a starší vydání Dvořákových děl. V souvislosti s přípravou publikace „Antonín Dvořák a jeho žáci“ byly nejvýznamnější dokumenty kvalitně naskenovány a uloženy na CD k archivaci.

Vědecká odborná činnost
Hlavní zájem byl soustředěn na získávání dokumentů v souvislosti s nově připravovanou výstavou muzea „A. Dvořák a Sv. Hora v duchovním souznění“. Odborná činnost byla zaměřena z velké části na zpracování libreta, scénáře i přípravu dokumentů a informací, souvisejících s připravovanou výstavou „Hrabě Václav Kounic - politik a demokrat“. Průběžně muzeum spolupracovalo s dalšími odbornými institucemi i soukromými badateli.

Vydavatelská činnost
Pro probíhající výstavu „Antonín Dvořák a jeho žáci“ památník připravil výstavní katalog. Byly obnoveny propagační materiály památníku v české, německé, anglické verzi.

Knihovna Památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami
Rozšíření fondu drobným nákupem se týkalo z velké části hudebních nosičů a několika publikací.

Kulturní a vzdělávací aktivity
V rámci koncertní činnosti uspořádal památník celkem 26 koncertních vystoupení, z toho 4 koncerty se konaly v rámci Hudebního festivalu Antonína Dvořáka Příbram. Celkem pět koncertů se konalo v rámci cyklu komorních koncertů Hudební podzim. Cyklus byl zahájen v kostele v Třebsku vzpomínkovým koncertem na skladatelova zesnulého vnuka p. Antonína Dvořáka III. Památník v rámci tohoto cyklu tradičně ocenil formou honorovaného koncertu i českou vítězku Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro 2017 houslistku Olgu Šroubkovou.
V závěru roku se tradičně s velkým zájmem veřejnosti setkal adventní koncert v podání Orchestru Archioni Plus.
V rámci mezinárodní spolupráce se v muzeu uskutečnilo koncertní vystoupení holandského dechového souboru The Hague Chamber Music Ensemble. Na konci měsíce června se památník ojedinělým kulturním programem „Jean Sibelius - Antonín Dvořák“ zapojil do mezinárodního projektu „Česko - finské dny mladých hudebníků“ pořádaného ke 100. výročí vyhlášení Finska. A ve spolupráci s Pražskou konzervatoří připravil již zmiňované koncertní vystoupení studentů korejské soukromou konzervatoře Seoul Oratorio.
Samostatným koncertním blokem byl hudební maratón Muzejní noci ve Vysoké, který se uskutečnil na třech koncertních podiích. V letošním roce se akce konala ve spolupráci s obcí Vysoká, která si připomněla výročí 650. let od první zmínky o obci. V průběhu večera se vystřídalo přes 90 účinkujících z řad žáků ZUŠ, studentů Konzervatoře Plzeň, Příbramské filharmonie, souboru Tria Lindo. Obohacením programu bylo jistě i vystoupení kvarteta Clarinet Factory a kapely The Bandshees. Divácky velmi atraktivní bylo vystoupení studentů Pražské konzervatoře, kteří se na Vysoké představili s dvouhodinovým představením operety J. Offenbacha Orfeus v podsvětí.
V měsíci dubnu 2017 byla ve sklepních prostorách zámku v Galerii Václava Kounice zahájena nová výstava pod názvem „Antonín Dvořák a jeho žáci“. Výstava dokumentuje Dvořákovu pedagogickou činnost a působení na konzervatoři v Praze a New Yorku. Výstava v Galerii V. Kounice „Světoví interpreti Antonínu Dvořákovi“ byla prodloužena do konce roku 2017.
Pro dobu letní návštěvnické sezóny byla v zahradní kavárně "Sládkovna" připravena prodejní výstava chráněné dílny Domova sv. Anežky v Týně nad Vltavou a výstava "Antonín Dvořák a Sv. Hora v duchovním souznění", pořádaná ve spolupráci s příbramskou Maticí Svatohorskou.
Volným vstupem se památník zapojil do Mezinárodního dne památek a historických sídel, Mezinárodního dne muzeí, Dnů evropského kulturního dědictví. V rámci Dne Středočeského kraje proběhla o v Galerii V. Kounice přednáška na téma „A. Dvořáka a jeho žáci“ a promítání hudebních dokumentů spojených s životem A. Dvořáka pod názvem „Filmové vzpomínky“.
Zvláštní pozornost byla věnována edukační činnosti. Kromě běžné nabídky akcí a prohlídky stálé expozice byla několika školami využity speciální programy pro školy různého stupně i zaměření, publikované na webových stránkách. Na objednávku bylo připraveno pro žáky gymnázia loutkové divadelní představení na text stejnojmenné opery Rusalky v anglickém jazyce. Na tomto programu muzeum spolupracovalo s divadlem Minitheatre a herečkou Evou Sitteovou.

Marketing a styk s veřejností
Aktivity muzea byly i nadále zaměřeny na podporu mediální publicity a získávání dalších kontaktů a spolupráce s cestovními agenturami a informačními centry. Informace médiím byly poskytovány formou pravidelných tiskových zpráv. Před hlavní sezónou byly distribuovány propagační materiály muzea do hlavních informačních center „i“ v republice, regionálních muzeí. Internetové stránky www.antonindvorak.cz i facebookový profil byly průběžně aktualizovány. Propagace muzea probíhá rovněž prostřednictvím reklamních agentur. Památník využíval k propagaci také prezentace na internetu na různých portálech. Prostřednictvím města Příbram a ve spolupráci s pražskou reklamní agenturou Adjust Art byl památník prezentován na veletrhu cestovního ruchu Region tour v Brně a na veletrhu Holiday World v Praze.
Ve spolupráci s matrikou Městského úřadu v Příbrami se v prostorách muzea uskutečnilo 9 svatebních obřadů.

Návštěvnost muzea v roce 2017 byla 13.308 návštěvníků.
Přehled návštěvnosti Památníku Antonína Dvořáka v období 2013 – 2017:
Rok/Počet návštěvníků:
2013 ..... 9.155
2014 .....10.852
2015 .....11.536
2016 .....11.691
2017 .....13.308
v tom: platící: 9.844 (převažoval počet návštěvníků se sníženým vstupným), zdarma: 3.464

Vzdělávání pracovníků a účast na odborných seminářích
Účast účetní se účastnila školení k aktualizaci účetního programu Byznys. Účast ředitelky na odborném semináři pořádaném MK ČR.

Údržba areálu a objektů
Během roku byly prováděny jak běžné opravy u obou objektů, tak i oprava či výměna zastaralého zařízení. Odbornou firmou bylo v zámeckém parku provedeno pěstební ošetření dřevin, Byla provedena generální oprava zahradní techniky. Na budově zámku bylo odbornou firmou provedeno čištění okapů i svislého dešťového svodu. V suterénu budovy zámku byla provedena oprava vodovodního potrubí. Byla zajištěná nutná výměna vodního čerpadla. V závěru roku byla zahájena oprava a výměna systému parkového osvětlení a výměna zastaralých čidel elektronického zabezpečovacího systému.

Organizace a řízení instituce
V roce 2017 byly zaměstnány na plný pracovní úvazek tři pracovnice (ředitelka, pokladní-organizační pracovnice a uklízečka). S ukončením pracovního poměru organizačního pracovníka byl provozní úsek zajištěn pracovníkem na částečný úvazek, stejně jako je tomu u ostatních profesí. Odbornou činnost zajišťuje ředitelka muzea.

Přehled hospodaření za rok 2017
Památník Antonína Dvořáka hospodařil v roce 2017 s finančními prostředky ve výši 4.527 tis. Kč.

ve složení:
příjmy celkem: 4.527 tis. Kč
příspěvek na provoz: 3.690 tis. Kč
vlastní příjmy: 837 tis. Kč
vstupné: 253 tis. Kč
prodej upomínkových předmětů (CD aj., hospodářská činnost): 228 tis. Kč
prodej služeb (svatební obřady) 114 tis. Kč
ostatní výnosy 242 tis. Kč
Uvedené prostředky byly použity následovně:
Náklady celkem: 4.198 tis. Kč
spotřeba materiálu: 233 tis. Kč
spotřeba elektrické energie: 239 tis. Kč
osobní náklady: 1.940 tis. Kč
opravy a údržba: 233 tis. Kč
cestovní náhrady: 1 tis. Kč
náklady na prezentaci 18 tis.Kč
ostatní služby: 955 tis. Kč
odpisy HM: 268 tis. Kč
ostatní náklady: 56 tis. Kč
náklady z DHM: 122 tis. Kč
Výsledek hospodaření – zisk: 329 tis. Kč

Zpracovala:
Mgr. Jarmila Obermayerová, ředitelka