PAMÁTNÍK ANTONÍNA DVOŘÁKA ve Vysoké u Příbrami, p.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2018

Organizace plnila v průběhu roku úkoly vyplývající z hlavních koncepčních dokumentů muzea i usnesení orgánů Středočeského kraje (zřizovací listina, plán činnosti na rok 2018 aj.).
Hlavní kulturní aktivity vedení památníku byly zaměřeny na oslavu 100. výročí vzniku republiky. Spoluprací s korejskou soukromou konzervatoří Seoul Oratorio (Jižní Korea) pokračuje udržování tradice v pořádání letních koncertů na Vysoké za účasti korejskými interpretů. Svoji tradici a oblibu veřejnosti má i Muzejní noc na Vysoké, tentokrát s více než 600 účastníky.
V rámci komplexní renovace zámeckého parku bylo v měsíci říjnu provedeno odborné ošetření dubů v centrální aleji, geometrické zaměření areálu zámeckého parku a proveden dendrologický průzkum dřevin. Z prostředků zřizovatele obdržela organizace na realizaci prací částku 200 tis. Kč.

Činnost v jednotlivých oblastech probíhala následovně:

Péče o sbírku, akvizice
Získáním několika zajímavých hudebnin, hudebních nosičů byla rozšířena sbírka muzea. Jednalo se o historické nahrávky a starší vydání Dvořákových děl. V souvislosti s přípravou výstavy „Hrabě Václav Kounic - politik a demokrat“ a připravované výstavy „Poslední Kounic“ byly nejvýznamnější dokumenty kvalitně naskenovány a uloženy na CD k archivaci.

Vědecká odborná činnost
Hlavní zájem byl soustředěn na získávání dokumentů v souvislosti s nově připravovanou výstavami muzea „Hrabě Václav Kounic - politik a demokrat“ a „Poslední Kounic“, dále i připravovanou obměnu expozice muzea. Odborná činnost byla zaměřena z velké části na zpracování libreta, scénáře i přípravu dokumentů a informací, souvisejících s připravovanou výstavou „Hrabě Václav Kounic - politik a demokrat“ a „Poslední Kounic“. Průběžně muzeum spolupracovalo i s dalšími odbornými institucemi i soukromými badateli.

Vydavatelská činnost
Pro připravovanou výstavu „Hrabě Václav Kounic - politik a demokrat“ památník připravil výstavní katalog. Byly obnoveny propagační materiály památníku v české, německé, anglické verzi.

Knihovna Památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami
Rozšíření fondu drobným nákupem se týkalo z velké části hudebnin, hudebních nosičů a několika publikací.
Kulturní a vzdělávací aktivity

Realizace výstav a akcí probíhala podle daného plánu. V souladu s plánem akcí a v rámci 100. výročí vyhlášení samostatného státu organizace věnovala jeden z koncertů Hudebního podzimu právě tomuto výročí. K připomínce 100. výročí se ve spolupráci s KČT Příbram konal i tradiční turistický pochod z Příbrami na Vysokou s názvem „Za Dvořákem na Vysokou“. V rámci koncertní činnosti památníku se za I. pololetí 2018 uskutečnilo celkem 13 koncertních vystoupení, z toho 3 koncerty se konaly v rámci Hudebního festivalu A. Dvořáka Příbram. V rámci koncertní činnosti památníku se za II. pololetí 2018 uskutečnilo celkem 10 koncertních vystoupení, z toho 4 koncerty se konaly v rámci 23. ročníku cyklu komorních koncertů Hudební podzim. V sobotu 9. června 2018 se uskutečnila akce s mimořádným rozsahem, ojedinělý hudební maratón, Muzejní noc ve Vysoké. V průběhu večera se střídalo přes 80 účinkujících z řad žáků ZUŠ i studentů Pražské konzervatoře. Obohacením programu bylo vystoupení souboru Bardolino a tanečního souboru . S velkým ohlasem hlavně u mladých posluchačů se setkalo vystoupení a-capelly Skety. Tradičně se uskutečnily sjednané koncerty pro cestovní agentury a v závěru roku i oblíbený adventní koncert se špičkovým komorním souborem Bennewitzovo kvarteto. V rámci mezinárodní spolupráce připravilo muzeum koncertní vystoupení Quasi tria pro japonské publikum. Ve spolupráci s Pražskou konzervatoří muzeu uspořádalo na Vysoké mimořádné koncertní vystoupení studentů z jihokorejské konzervatoře v Soul Oratorio pod vedením ředitele a dirigenta p. Choie. Po dobu letní sezóny byla v zahradní kavárně Sládkovna otevřena výstava k připomenutí prvního majitele zámku ve Vysoké s názvem „Hrabě Václav Kounic - český politik a demokrat“. jeho žáci“ byla prodloužena do konce roku 2018. Tradičně připravena byla i prodejní výstava chráněné dílny Domova sv. Anežky v Týně nad Vltavou.
Během roku využilo pestré nabídky edukačních programů muzea celkem 13 žákovských nebo studentských skupin, 3 skupiny studentů ze zahraničí a 5 skupin dětí z mateřských škol. Volným vstupem se památník zapojil do Dnů evropského dědictví, Mezinárodního dne muzeí a galerií i Mezinárodního dne památek a historických sídel. V rámci Dne Středočeského kraje za zvýhodněné vstupné se kromě prohlídek expozice byly promítány hudební dokumenty spojené s životem a dílem A. Dvořáka pod názvem „Filmové vzpomínky. historických sídel a Mezinárodního dne muzeí.

Marketing a styk s veřejností
Památník spolupracoval na utváření propagačních materiálů příspěvkových organizací SK z oblasti kultury. Organizace spolupracovala na vytvoření propagačního audio-video dokumentu Středočeské centrály cestovního ruchu Prostřednictvím města Příbram a ve spolupráci s pražskou reklamní agenturou Adjust Art byl památník prezentován na veletrhu cestovního ruchu Region tour v Brně a na veletrhu Holiday World v Praze. Památník spolupracoval při vytváření propagačních materiálů příspěvkových organizací SK z oblasti kultury v rámci jednotné propagace PO zřizovaných v oblasti kultury SK. Před hlavní sezónou byly distribuovány propagační materiály muzea do hlavních informačních center „i“ v republice, regionálních muzeí. Internetové stránky www.antonindvorak.cz i facebookový profil byly průběžně aktualizovány. Propagace muzea probíhá rovněž i prostřednictvím reklamních agentur. Prostřednictvím agentury Adjust Art se muzeum účastnilo reklamní kampaně „Nalaďte se na Střední Čechy“ a prezentace památníku v regionálním letáku „Příbramsko“. Během letní sezóny byla zajištěna propagace i v metru a na frekventovaných místech v centru hlavního města. Informace médiím byly poskytovány formou pravidelných tiskových zpráv, reportážní zpráv v regionální televizi Fonka. V rámci spolupráce s Českým rozhlasem Region byly posluchači informování o kulturním dění muzea. Propagace akcí muzea se rovněž pravidelně zajišťovala prostřednictvím výlepů plakátů v regionu ( oblasti Dobříš, Sedlčany, Rožmitále p. Tř., Mnišek pod Brdy a Březnice). Před letní sezónou byla zajištěna propagace ve speciální příloze Příbramského deníku „Cesty městy“. Muzeum a jeho kulturní aktivity jsou propagovány na řadě webových stránkách a regionálních portálech. Internetové stránky muzea www.antonindvorak.cz i facebookový profil byly průběžně aktualizovány. Ve druhé polovině roku se památní se zapojil do propagační kampaně v rámci spolupráce Středočeského kraje a NPÚ. Ve spolupráci s matrikou Městského úřadu v Příbrami se v prostorách muzea uskutečnilo sedm svatebních obřadů.

Návštěvnost muzea v roce 2018 byla 13.928 návštěvníků.
Přehled návštěvnosti Památníku Antonína Dvořáka v období 2014 – 2018:
Rok - Počet návštěvníků
2014 - 10.852
2015 - 11.536
2016 - 11.691
2017 - 13.308
2018 - 13.928
v tom: platící 10.947 (převažoval počet návštěvníků se sníženým vstupným)
zdarma 2.981
Do návštěvnosti nejsou započítáni účastníci výstav, které probíhaly v kavárně Sládkovna, ani návštěvníci parku.

Vzdělávání pracovníků a účast na odborných seminářích
V průběhu roku se účetní muzea účastnila školení k aktualizaci účetního programu Byznys, školení k problematice účetní závěrky, užívaní fondů a školení GDPR. Ředitelka muzea se během roku zúčastnila několika školní požádaných zřizovatelem, školení GDPR a odborných seminářů jejichž pořadatelem bylo MKMT a Kancelář Kreativní Evropa (Střed zájmu: PUBLIKUM).

Údržba areálu a objektů
Před zahájením sezóny bylo v zámeckém parku zahradnickou firmou provedeno pravidelné pěstební ošetření dřevin a bylin. Pokračovalo se v čistění zalesněných ploch v parku. Byla provedena generální oprava zahradního traktoru a pravidelná údržba dvou sekaček. Na budově zámku bylo odbornou firmou provedeno čištění okapů i dešťových svodu. Během roku byla průběžně prováděna údržba 8 ha zámeckého parku, drobné opravy u obou objektů. Na základě revize bylo opraveno svorkování hromosvodu u budovy čp. 69. Byl opraven přístřešek na palivové dříví, oplocení areálu i altánek u dolního jezírka. Zvláštní zájem byl věnován úpravě pitné vody ve dvou studních, které zásobují objekt zámku a zahradní kavárnu Sládkovna. V měsíci říjnu bylo provedeno odborné ošetření dubů v centrální dubové aleji. V rámci revitalizace zámeckého parku bylo dále dodavatelsky zajištěno geometrické zaměření areálu zámeckého parku a proveden dendrologický průzkum dřevin. Z prostředků zřizovatele obdržela organizace na realizaci prací částku 200 tis. Kč.

Organizace a řízení instituce
V roce 2018 byly zaměstnány na plný pracovní úvazek tři pracovnice (ředitelka, pokladní a organizační pracovnice a uklízečka). S ukončením pracovního poměru organizačního pracovníka a dlouhodobě nemocnou uklízečkou byl provozní úsek zajištěn pracovníkem na částečný úvazek, stejně jako je tomu u ostatních profesí. Odbornou činnost zajišťuje ředitelka muzea.

Přehled hospodaření za rok 2018
Památník Antonína Dvořáka hospodařil v roce 2018 s finančními prostředky ve výši 4.651 tis. Kč ve složení:
příjmy celkem: 4.651 tis. Kč
příspěvek na provoz: 4.231 tis. Kč
vlastní příjmy: 420 tis. Kč
vstupné 203 tis. Kč
prodej upomínkových předmětů (CD aj., hospodářská činnost) 155 tis. Kč
prodej služeb (svatební obřady) 69 tis. Kč
ostatní . 7 tis. Kč
Uvedené prostředky byly použity následovně: Náklady celkem: 4.395 tis. Kč
spotřeba materiálu 191 tis. Kč
spotřeba elektrické energie 252 tis. Kč
prodané zboží 85 tis. Kč
opravy a údržba 331 tis. Kč
cestovní náhrady 2tis. Kč
náklady na prezentaci 16 tis. Kč
služby 1.126 tis. Kč
osobní náklady 1.945 tis. Kč
odpisy 358 tis. Kč
ostatní náklady 53 tis. Kč
náklady z DHM 36 tis. Kč
Výsledek hospodaření – zisk 256 tis. Kč

Zpracovala:
Mgr. Jarmila Obermayerová, ředitelka